Acta Geochimica (v.25, #3)

Correction of error in printing by Tang Youjun; Wen Zhigang; Dou Lirong; Xu Youde (237-237).