BioMetals (v.19, #4)

Erratum by Masayuki Kakimoto; Atsushi Kobayashi; Ryouichi Fukuda; Yusuke Ono; Akinori Ohta; Etsuro Yoshimura (451-451).